top of page

P House

380 ตารางเมตร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของบ้าน : -ไม่เปิดเผย-  

ขอบเขตงาน : สถาปัตยกรรมหลัก และงานวิศวกรรมทั้งหมด

ความก้าวหน้า : ก่อสร้างแล้วเสร็จ (2024)

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเร็วๆนี้ ...  

สร้างแบบที่ตอบโจทย์ และประสบการณ์การออกแบบที่เหนือกว่า คืองานของเรา

bottom of page