top of page

Homework
House

600 ตารางเมตร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของบ้าน : -ไม่เปิดเผย-  

ขอบเขตงาน : เต็มรูปแบบ (สถาปัตยกรรมหลัก, สถาปัตยกรรมภายใน, ออกแบบแสงสว่าง, ภูมิสถาปัตยกรรม, และงานวิศวกรรมทั้งหมด)

ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเร็วๆนี้ ...

สร้างแบบที่ตอบโจทย์ และประสบการณ์การออกแบบที่เหนือกว่า คืองานของเรา

bottom of page